הגבינות של נני

עורך הפעילות

מדיו שיווק ותוכן בע"מ, מרח' ראול ולנברג 2, תל אביב (להלן: "החברה" ו/או "עורכת הפעילות").

הפעילות

פתירת תרגיל בחשבון, מצא כמה שווה כל  פריט ומה התוצאה

הפעילות עד 30.7 והזוכה יזכה בפרס מפנק מחברת סיימן סחר בע"מ

זכאות להשתתף

כל אדם מעל גיל 18, חבר בעמוד הפייסבוק "טעימות קטנות של אושר"

פסילת השתתפות

חבר השופטים מטעם עורכת הפעילות יהא רשאי, בכל עת, להחליט בדבר פסילתו של משתתף מהתחרות, וזאת בשל התנהלות שלא בהתאם לאיזה מכללי התחרות ו/או מהוראות תקנון זה, וכן בשל העלאת תמונה שאינה הולמת או מכבדת את הפעילות ו/או את ערכי המותג או החברה. מובהר כי לחבר השופטים שיקול דעת בלעדי בקבלת החלטה על פסילתו של משתתף כאמור.

פרסום בדבר קיום הפעילות

ההודעה על קיום הפעילות תפורסם בעמוד הפייסבוק "טעמימות קטנות של אושר" החל מתאריך 23.07.18

נוהל להשתתפות בפעילות

על המשתתף להיכנס לעמוד הפייסבוק "טעימות קטנות של אושר" (להלן עמוד הפייסבוק של סיימן סחר בע"מ) ולפתור את תרגיל החשבון.  בתאריך 30.7.18  בשעה 17:00 נבחר את הזוכה מבין הגולשים שהשיבו נכונה שיזכה את הגולש בחבילת מוצרים מפנקת מבית סיימן סחר בע"מ

אחריות

  • ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.
  • המשתתף ישפה ו/או יפצה את עורכת הפעילות מיד עם דרישתו הראשונה, על כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה ו/או למי מטעמה, הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין עם הפרת התחייבויות המשתתף או חלק מהן המפורטות בתקנון זה.
  • עורכת הפעילות לא תהיה אחראית בגין תקלות טכניות ו/או אחרות במערכות באמצעותן מתבצעת הפעילות וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, בין השאר העלאת ו/או קליטת התמונות לעמוד הפייסבוק, ו/או שיבוש בביצוע אילו מהפעולות האמורות. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת הפעילות, ועורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם עקב האמור.
  • כל משתתף מאשר כי ידוע לו, שעריכת הפעילות תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, תאגידי דואר וגורמים אחרים שלעורכת הפעילות אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן כל משתתף מסכים ומתחייב בזאת לא להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין נזק שנגרם לו ו/או ייגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, או לחלק ממנו.
  • עורכת הפעילות לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות, ניהולה, תוצאותיה, כל פרס שיוענק במסגרתה ו/או כל הכרוך בכך.
  • בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מנעה מלקוח מלהשתתף בפעילות או לזכות זכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו עשוי להיות זכאי הלקוח לגובה 100 ש"ח ולא מעבר לכך, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
  • משתתף שזכה בפרס במסגרת פעילות זו מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורכת הפעילות או כל מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, לפעילות זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע הפעילות, אופן קביעת הזוכים, אופן קבלת הפרסים, אופן משלוח הפרסים, אופן מימושם ולכל הקשור בנותני השירותים הקשורים במימוש הפרס.
  • בחירת הזוכים
  • חבר השופטים יבחר הזוכה מבין המגיבים אשר השיבו נכונה על השאלה שנשאלה בפוסט האמור. הכל בהתאם לשיקול דעתם המקצועי, החופשי והבלעדי של השופטים, ולפי מיטב תפיסתם ודעתם.
  • הפרסים שיחולקו
  • המשתתף שיבחר כזוכה ע"י חבר השופטים, יזכה בפרס בשווי 100 ₪ לצרכן או יותר.
  • – כל שינוי שיבקש זוכה לבצע במימוש הפרס הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה, וכל משמעות כספית ו/או אחרת שתהיה לכך תחול על הזוכה בלבד ובשום מקרה לא תחול על עורכת הפעילות
  • – זוכה שלא יספק פרטים למימוש הפרס יאבד את זכותו לפרס ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
  • – לא ניתן יהיה להסב את הפרס לאדם אחר.
  • – למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין כל הבטחה לכך שניתן לשנות את הפרס שיבחר על ידי מפעילת הפעילות, או כל פרט אחר הקשור לפרס.
  • – מובהר, כי לעורכת הפעילות שיקול דעת מוחלט לפסול השתתפות ו/או זכייה של משתתפים אשר נקטו פעולות בחוסר תום לב בכדי לזכות בפעילות, וזאת מבלי שלמשתתפים ו/או לזוכים תהיה זכות פיצוי עקב כך.
  • – לעורכת הפעילות שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות את הפרס ולהציע במקומו פרס חלופי אשר יהא שווה ערך, ולזוכים לא תהא כל טענה בעניין זה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
  • מועד ודרך פרסום תוצאות התחרות
  • הודעה בדבר הזכייה בפרס תפורסם בעמוד הפייסבוק עד 14 יום מתום תקופת הפעילות.
  • קבלת הפרס
  • הפרס יימסר למשתתף באמצעות דואר רשום או באמצעות שליח על פי בחירתה של מפעילת הפעילות.
  • – הזוכה מסכים, כי תמונתו בעת מסירת הפרס תצולם ותפורסם במדיה לפי החלטת החברה.
  • – מימוש הזכייה הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה, ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין נזק, הוצאות ואבדן, מכל סוג שהוא, שיגרמו לזוכה, למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים בקשר למימוש הפרס.
  • איסור המרה / הסבה
  • הזכייה היא אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או שווה ערך ו/או להעברה ו/או הסבה.
  • איסור על השתתפות בפעילות
  • השתתפות בפעילות אסורה על עובדי חברת "מדיו שיווק ותוכן בע"מ" וחברת "אלין תקשורת ערוצי תוכן בע"מ" ומשפחותיהם
  • זכויות יוצרים
  • המשתתף מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתמונות ובמתכונים שהעלה לעמוד הפייסבוק של הפעילות יועברו באופן מלא לבעלות מפעילת הפעילות אשר תהיה רשאית לעשות כל שימוש במתכונים ו/או בתמונות ו/או בכל דבר שיעלה המשתתף לעמוד הפעילות, וזאת לתקופה לא מוגבלת בזמן בעמוד הפעילות ו/או בעמוד הפייסבוק של מפעילת הפעילות. המשתתף לא יבוא בכל טענה, תביעה או בקשה למפעילת הפעילות בגין פרסום המתכונים והתמונות כאמור.
  • עיון בתקנון
  • תקנון הפעילות יהיה שמור במשרדי החברה.
  • – כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
  • – סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

Scroll to top
X