הגבינות של נני

כל צפייה, גלישה, רכישה, או שימוש אחר באתר האינטרנט_טעימות קטנות של אושר בכתובת  www.seyman.co.il (להלן – “שימוש” ו-“האתר”), כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו (וכן בתקנון האתר) במלואם.

אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק מיד את הגלישה באתר והימנע מכל שימוש אחר באתר.

בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר וכן הסכים לתקנון האתר ולמדיניות פרטיות זו על כל תנאיהם.

מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתר. סיימן תעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. למשתמשים (לרבות כל גורם מטעמם) לא תהיה זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי סיימן בשל כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש 4/21.

סוגי המידע שאנחנו אוספים

 1. סיימן תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה, מידע בקשר לגולשים ולמשתמשים אחרים באתר.
 2. כל משתמש באתר, מאשר ומסכים לכך, שסיימן תאסוף מידע בקשר אליו, לרבות מידע שיימסר על-ידי המשתמשים באתר, וכן מידע שייאסף או יופק במסגרת הגלישה ויתר השימושים באתר, או בעקבות רכישות או כל פעילות אחרת שקשורה לאתר, ולרבות בין היתר: פרטים אישיים, שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי, היסטוריית גלישה וביקורים באתר, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, פעולות שבוצעו, סוג דפדפן, הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, הרגלי צריכה, כתובות IP, נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI) (להלן – “נתוני המיקום”)], פרטי ספק שירותי אינטרנט, וכדומה (להלן – “המידע).
 3. אין חובה חוקית למסור מידע, או להסכים למסירת, איסוף, והפקת המידע או לכל שימוש אחר במידע.
 4. בכל גלישה או שימוש אחר באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע, כמפורט במדיניות זו.
 5. האתר מותר ומיועד לשימוש אישי בלבד. אין למסור מידע כלשהו אודות אנשים או גופים אחרים, אלא אם ניתנה הסכמתם המפורשת לכך.
 6. בכל פעילות או שימוש אחר באתר, יש להזין מידע נכון ומדויק בלבד. כל נזק שייגרם כתוצאה ממסירת מידע שגוי או חסר, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש באתר, וסיימן לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק או הוצאה, שייגרמו בקשר להזנת מידע חסר או שגוי.

המטרות והשימושים במידע  

 1. סיימן תשמור ותחזיק את המידע, במאגר מידע אחד או יותר.
 2. סיימן תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, להחזיק בו, ולעשות בו שימוש, למטרות שיווק ומכירות, מתן הטבות, דיוור ישיר, מתן שירותים וניהול מכירות, פניה וזיהוי, תפעול ושיפור האתר והשירותים הניתנים באמצעותם, מניעת הונאה ותרמית, אכיפת התקנון ושמירה על כל דין, שיפור חווית השימוש באתר, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, אפיון, בקרה, ומחקר סטטיסטי וכן לצרכי פרסום ושיווק – ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 3. המשתמשים מסכימים לכך, שלמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, סיימן רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, רשתות, חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל (לרבות שירותי ענן), וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, סיימן לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור.
 4. ובפרט, אתה מסכים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים, דברי פרסומת, הודעות על מבצעים, הודעות על שינוי בשירות ו/או שינוי באתר וכל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של סיימן – באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד – “דיוור”).
 5. משתמשים שאינם מעוניינים לקבל דיוור פרסומי, רשאים לבקש להסיר את שמם מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת פרסומת אלקטרונית ו/או באמצעות פניה בעל-פה ו/או בכתב לכתובת הסדנאות 4 הרצליהאו למוקד השירות בטלפון מספר: 09-9663041. בהתאם לבקשה, סיימן תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 6. האתר כולל שימוש ב-“עוגיות” (“Cookies”, מחרוזות של אותיות ומספרים המשמשות לאגירת מידע, ונשמרות בזיכרון המחשב של המשתמש), “משואות רשת” (“web beacons”) פיקסלים, ומערכות וטכנולוגיות נוספות לאיסוף מידע, ולניטור הגלישה והפעילות באתר.
 7. מערכות אלו אוספות ומפיקות מידע אודות המשתמשים במידע, לצורך ניטור הרגלי הגלישה באתר, וכן לצרכי פרסום ושיווק, התאמת העדפות אישיות, התאמה אישית של תכנים ומודעות פרסומת של צדדים שלישיים, שיפור חווית הגלישה באתר, וכן לכל מטרה אחרת שמפורטת במדיניות פרטיות זו. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלתם של אמצעים ותוכנות אלו.
 8. ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש ב- Cookies, על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט של המשתמש.
 9. ייתכן שנקבל מידע אודותיך, ממפרסמים, שותפים-עסקיים, או רשתות חברתיות (לרבות תמונות, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ונתונים נוספים בהתאם להסכמות שבינך ובין אתרי הרשתות החברתיות, וכן כל מידע אחר כהגדרתו במדיניות פרטיות זו).
 10. ניתן להשתמש באתר, באמצעות קישור של חשבון הפייסבוק או האינסטגרם שלך, או של חשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, או שרשתות חברתיות אלו יאספו מידע אודותיך ויעשו בו שימוש, הכל בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של רשתות חברתיות אלו, ובהתאם להרשאות שקבעת בחשבונותיך.

זכויות המשתמשים באתר

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הפרטיות“), כל משתמש, זכאי לפנות לחברה ולבקש לעיין במידע מזוהה שנאסף אודותיו ומוחזק במאגרי המידע של החברה. יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש).
 2. משתמשים שמעוניינים כי מידע מזוהה בקשר אליהם יתוקן או יימחק (אם יתברר כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), או שמעוניינים לעיין במידע מזוהה, או להודיע על הסרת הסכמתם לקבלת מידע שיווקי, פרסומות או דיוור ישיר, מוזמנים לפנות לחברה באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מופיעים מטה. במידה שהחברה תסרב לבקשה, תימסר על כך הודעה למשתמש בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן – “התקנות). על החלטה זו של החברה, המשתמש רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום, בהתאם לתקנות.
 3. גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך תאימות לכל דין, עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של התקנון ומדיניות הפרטיות.

אבטחה והגנה על המידע

 1. האתר (לרבות המידע המוזן על-ידי המשתמשים), מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket Layer) וכן עומד בתקןPCI . סיימן נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי (“חברת הסליקה”). עם מסירת פרטי האשראי, הנתונים מועברים לחברת הסליקה, בהתאם לתקני אבטחה בין לאומיים ו/או תקנים מקבילים אחרים שאושרו על ידי חברות האשראי.
 2. סיימן מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של החברה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי משתמשים באתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.
 3. לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או בתכנים הקשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הגלישה וכל שימוש אחר באתר, הינם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.
 4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשים באתר או למי מטעמם, אם מידע כלשהו לגביהם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

יצירת קשר

 1. המשתמש מאשר ומסכים לקבל כל פנייה והודעה, בעל-פה ו/או בכתב, מהחברה ו/או מכל גורם אחר הקשור לאתר, לרבות כל “הודעה בכתב” לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שהזין לאתר.
 2. בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע, ניתן ליצור קשר עמנו, בטלפון: 09-9663041 במייל:pauline@seyman.co.il, או בכתובת:הסדנאות 4 , הרצליה.
Scroll to top
X