הגבינות של נני

ברוכים הבאים לתקנון האתר

כל שימוש באתר כפוף לתקנון זה ולהסכמה לכל תנאיו. יש לקרוא את תנאי התקנון בעיון, בטרם שימוש באתר. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון, אנא הימנע משימוש באתר.

תנאים כללים

 1. אתר האינטרנט שכתובתו ______seyman.co.il________, הינו בבעלותה של א. סיימן סחר בע”מ, ח.פ: 511120321 (להלן – “סיימן” או “החברה”, ו-“האתר”), ומופעל ומנוהל על-ידה.
 2. התקנון הנו הסכם משפטי מחייב, בין החברה לבין כל משתמש באתר (להלן – “המשתמש” או “אתה“).
 3. כל צפייה, גלישה, רכישה, או שימוש אחר באתר, כפופים לתקנון זה, ולהסכמה לתנאים וההוראות המפורטים בו, במלואם.
 4. אנא קרא את תנאי התקנון בעיון, בטרם כל שימוש באתר, ואם אינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון, אנא הפסק מיד את הגלישה באתר והימנע מכל שימוש אחר באתר.
 5. בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר וכן הסכים למדיניות הפרטיות ולתקנון האתר, על כל תנאיהם.
 6. בתקנון זה, המונח “שימוש” או “שימוש באתר”, מוגדר כך: כל גלישה או צפייה באתר, ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים באתר, או שמקושרים לאתר (לרבות בתכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), לרבות רכישת מארזים, פניה והשארת פרטי קשר, מסירת מידע, וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולארי).
 7. התקנון מופנה ומתייחס לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
 8. כל שימוש באתר, מותנה בהסכמה למדיניות הפרטיות של האתר במלואה וכפוף לה. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של האתר באמצעות קישור זה: [נא להכניס קישור]. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, אנא הימנע מגלישה ומכל שימוש אחר באתר.
 9. האתר מיועד לשימוש אישי בלבד.
 10. התקנון המעודכן מפורסם באתר. סיימן תעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. למשתמשים (לרבות כל גורם מטעמם) לא תהיה זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי סיימן בשל כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר. [תקנון זה עודכן לאחרונה בחודש

רכישת מארזים באתר

 1. באתר מוצעים למכירה מארזים, הכוללים מוצרי מזון שונים (להלן – “מארזים ו-“מוצרים”).
 2. בטרם כל רכישת מוצר, יש לשוב ולעיין בתקנון היטב.
 3. רשאי לבצע רכישה באתר, אך ורק מי שמתקיימים בו, כל התנאים המפורטים להלן:
 • משתמש שהוא אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב-1962.
 • משתמש מישראל, בעל תעודת זהות, אשר מלאו לו 18 שנים.
 • משתמש בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל.
 • משתמש אשר קרא בעיון את התקנון ואת מדיניות הפרטיות, והסכים לכל תנאיהם.
 • משתמש בעל כתובת דוא”ל תקינה.
 1. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.
 2. התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו. סיימן אינה מתחייבת לספק מארזים הזהים לתמונות המוצגות באתר, ובכל מקרה של סתירה בין התמונה לבין התיאור המילוי שבסמוך לה, המארזים יסופקו בהתאם לתיאורי המארזים המילוליים המופיעים באתר.
 3. הרכב המוצרים בכל מארז קבוע מראש. לא ניתן להזמין מארזים שתכולתם שונה מהמפורסם באתר, או לבקש להתאים או לשנות את תכולת המארזים שהוזמנו, והמארזים מוצעים למכירה כפי שהם.
 4. סיימן שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את רשימת המארזים המוצעים למכירה באתר, תכולת המארזים, מחירי המארזים, אופן האריזה, מבחר המוצרים הכלולים בכל מארז, תנאי התשלום, דמי המשלוח (ככל שיחולו על המכירה), וכל עניין אחר הקשור למארזים או לרכישתם, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה.
 5. הרכב המארז, המחיר המחייב עבור מארז, ודמי המשלוח, הינם ההרכב והמחירים כפי שמוצגים באתר, בעת ביצוע ההזמנה.
 6. מחירי המארזים המוצגים באתר, כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 7. החברה רשאית להגביל את כמות המארזים הזמינים לרכישה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.
 8. מוצר או מארז שאזל מהמלאי, יוסר מהאתר בתוך זמן סביר לאחר שנודע לחברה אודות סיום המלאי. במקרה שלאחר ביצוע הזמנה, נודע לחברה כי מוצר מסוים אזל מהמלאי, סיימן תודיע על כך לרוכש המארז, ותאפשר לו לבחור בין ביטול רכישת המארז, לבין קבלת זיכוי בגין המוצר שאזל מן המלאי.
 9. בכל שלבי הרכישה, הנך מתבקש להזין מידע נכון ומדויק בלבד, בהתאם להוראות באתר. כל נזק שייגרם כתוצאה ממסירת מידע שגוי או חסר, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש באתר, וסיימן לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק או הוצאה, שייגרמו בקשר להזנת מידע חסר או שגוי.
 10. במקרה של טעות בהקלדה ו/או הזנת הפרטים, לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ולרבות בקשר לאי-קבלתן של הודעות מכל סוג שהוא, והמשתמש מוותר על כל טענה בהקשר זה.
 11. לאחר ביצוע ההזמנה, ובכפוף לקבלת אישור גביה מחברת האשראי, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעת אישור עסקה.
 12. החברה רשאית לבטל כל הזמנה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בטרם אספקת המוצר (ללא חיוב המשתמש בגין הרכישה).
 13. ביטול עסקה
 14. כל משתמש באתר, מאשר ומסכים, כי המארזים הינם “טובין פסידים” כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, ובהתאם לכך, אין למשתמש זכות לבטל את עסקת הרכישה, ו/או להחזיר או להחליף את המארז, או כל מוצר הכלול במארז.
 15. יחד עם זאת, ניתן לבטל את הרכישה באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, לפי פרטי הקשר המפורטים בתחתית תקנון זה, ובלבד שבקשת הביטול תימסר עד ל-_________________24 שעות לפני מועד המשלוח, ובמקרה כזה, סיימן לא תספק את המארז, ורוכש המארז לא יחוייב בתשלום בגין ביטול העסקה.
 16. במקרה שבו אחד מהמוצרים שכלולים במארז, לא יסופק בפועל לרוכש ו/או במקרה שאחד מהמוצרים הכלולים במארז יתגלה כפגום, יש לפנות בהקדם האפשרי, למוקד שירות הלקוחות, לפי פרטי הקשר המפורטים בתחתית תקנון זה, לקבלת זיכוי כספי בגין המוצר הפגום ו/או החסר.

תנאי האספקה

 1. סיימן אינה מתחייבת לספק את המארזים לכל כתובת או אתר, אלא לאזורי אספקה מוגדרים בלבד, בהתאם למפורסם באתר.
 2. סיימן רשאית לקבוע ולשנות מעת לעת, את התנאים הקשורים למשלוח, לרבות אזורי ההפצה, מגבלות בדבר נקודות האספקה, מחיר המשלוח ותנאיו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. המארז יסופק לכתובת שיזין הרוכש במסגרת תהליך הרכישה (להלן – “כתובת האספקה”), בהתאם למועד אספקת המארז, כפי שיוצג לרוכש המארז, במסגרת תהליך הרכישה ו/או כפי שיתואם עם הרוכש (להלן – “מועד האספקה”).
 4. רוכש המארז מתחייב כי הוא (או גורם אחר מטעמו), יימצא בכתובת האספקה, במועד האספקה, לצורך קבלת המארז.
 5. השליח מטעמה של סיימן, יותיר את המארז בסמוך לכתובת האספקה (לרבות, מחוץ לדלת הדירה שבכתובת זו), יעדכן את הרוכש באמצעות הודעת טקסט ו/או שיחה טלפונית, אודות ביצוע האספקה.
 6. במקרה של היעדרות הרוכש (או גורם אחר מטעמו) מכתובת האספקה במועד שנקבע, סיימן תהא רשאית להשאיר את המארז בסמוך לכתובת האספקה (לרבות, מחוץ לדלת הדירה שבכתובת זו), והרוכש יחויב במלוא התשלום בגין הרכישה (לרבות דמי המשלוח), ללא החזר כלשהו. כמו כן, במקרה זה, לא תישמע טענה כלשהי בדבר מוצרים חסרים או פגמים במארז, ורוכש המארז מוותר, מראש, על כל טענה בעניין זה.
 7. רוכש המארז מתחייב לבדוק ולבחון את המוצרים שקיבל, התאמתם להזמנה, ותקינותם, מיד עם קבלתם, וכן להכניס למקרר באופן מיידי, את המוצרים שדורשים קירור.
 8. במקרה של נסיבות בלתי צפויות, גניבה, אובדן של המארז, קושי באיתור או יצירת קשר עם הרוכש, עיכובים אחרים שאינם בשליטתה של סיימן, וכיוצא בכך, ייתכן שמועד אספקת המארז יידחה בשלושה ימי עבודה נוספים, מעבר למועד האספקה המקורי. במקרים אלו, הודעה מתאימה תישלח לרוכש המארז, ולא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין עיכובים אלו.
 9. במקרה שיתברר לסיימן, כי בשל נסיבות שאינן תלויות בסיימן, לא ניתן להשלים את אספקת המארז כפי שהוזמן, סיימן תהא רשאית לבטל את העסקה בכל עת, וללא חיוב בתשלום כלשהו.

קופונים

 1. סיימן רשאיתמפעם לפעם, לאפשר רכישת מארזים באמצעות קופונים, במסגרת שיתופי פעולה עם גורמים שונים.
 2. מובהר ומוסכם, כי סיימן אינה מנפיקה את הקופונים, ואינה נושאת באחריות כלשהי בקשר לקופונים (למעט כמפורט בתקנון זה), וכי כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לקופונים, תופנה אך ורק, לחברה שתנפיק את הקופונים.
 3. תוקף הקופון יהיה מוגבל עד למועד האחרון לשימוש, אשר יופיע על גבי הקופון.
 4. לא ניתן לעשות שימוש כלשהו, בקופון פג תוקף (לאחר המועד האחרון לשימוש), לא ניתן יהיה לקבל בגינו תשלום או החזר כלשהו, ויראו אותו כבטל.
 5. סיימן תהא רשאית לסרב לכבד את הקופון, לבטל קופון, ו/או למנוע כל שימוש בקופון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובפרט במידה שיתעורר חשש, שהמשתמש הפר את תנאיו של תקנון זה ו/או פעל בחוסר תום לב ו/או בניגוד לכל דין, ובמקרה כזה, המשתמש לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין הקופון שבוטל.
 6. לא ניתן לממש את הקופון באופן חלקי. בכל מקרה, לא יוחזר למשתמש בקופון זיכוי, או סכום כסף כלשהו.
 7. רכישה באמצעות קופון הינה פעולה חד פעמית. לאחר הרכישה יהיה הקופון חסר תוקף. אין להעביר ו/או להעתיק בכל דרך, קופון שנעשה בו שימוש.
 8. ברכישה בעזרת קופון לא ניתן לנצל כפל מבצעים ו/או כפל הנחות.
 9. בכל מקרה, לא ניתן להמיר את הקופון לכסף.
 10. על מנת לבצע רכישה בעזרת קופון, יש להזין במקום המיועד לכך באתר, את קוד הקופון.
 11. את הקופון ניתן לממש אך ורק באמצעות רכישות באתר. במקרה שבשל סיבה כלשהי, לא ניתן יהיה לממש את הקופון במסגרת האתר, יש לפנות לצורך מימוש הקופון, למוקד שירות הלקוחות, באמצעות פרטי הקשר שבתחתית תקנון זה.

כללי התנהגות ושימוש באתר

 1. החברה רשאית לבטל רכישה במלואה ו/או כל חלק מהעסקה ו/או לאסור על כל משתמש את המשך השימוש באתר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט – בכל אחד ממקרים אלו:
  • התחזות לאדם אחר ו/או מסירת פרטים שגויים או חסרים, במסגרת הפעילות באתר.
  • שימוש באתר עבור קבוצה ו/או אדם אחר.
  • שימוש מסחרי באתר ו/או ניצול הפלטפורמה של האתר, באופן כלשהו לטובת שימוש מסחרי.
  • איסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים באתר.
  • פעולות שמטרתן פגיעה כלשהי במשתמשים אחרים באתר, לרבות פגיעה בפרטיותם.
  • העתקה ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או פרסום ו/או העברה (לרבות באמצעות צד שלישי) של כל תוכן המופיע ו/או מוצג באתר, במישרין או בעקיפין ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל קניין רוחני אחר  ו/או סוד מסחרי המוצג או כלול באתר (ולרבות כל מידע שמפורסם באתר).
  • פעולות שמטרתן פגיעה באתר ו/או בחברה ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו.
  • כל פעולה שמטרתה החדרת וירוסים ו/או תולעים ו/או כל קוד או תוכנת מחשב זדונית אחרת (לרבות תוכנות עוינות כדוגמת ואנדלים, ישומים מזיקים (Malicious Applications), סוסים טרויאניים, וכדומה) לאתר ו/או למחשבי החברה, ו/או לכל שרת, מחשב, תוכנה או חומרה אחרת.
  • כל פעולה שמטרתה הפעלת או מתן אפשרות להפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, יצירת ו/או שימוש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים שמקורם באתר או שהוצגו בו.
  • הצגת האתר ו/או תכנים מתוך האתר בתוך “מסגרת” (Frame), סמויה או גלויה.
  • יצירת קישור לאתר  (לרבות כל עמוד ו/או רכיב באתר), מאתר המכילים תכנים המנוגדים לחוק ו/או אתר פוגעניים ו/או אתר המכילים תוכן פורנוגראפי.
  • הפרת תקנון זה וכן הפרתו של כל חוק, תקנה או הוראה בעלת תוקף חוקי מחייב כלשהו.
 1. החברה תהא רשאית למצות את הדין כנגד משתמש שהפר אחת או יותר מהוראות תקנון אלו – ובכלל זאת, בין היתר, החברה תהא רשאית למנוע ממשתמש כניסה לאתר לצמיתות או באופן חלקי ו/או לדרוש פיצוי ו/או שיפוי ו/או קיזוז מכל סכום ו/או לפעול בכל אמצעי אחר העומד לרשותה בהתאם לדין.
 2. החברה רשאית שלא להכיר, בכל פעולה, זכות או הטבה, של כל משתמש, אשר פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, או שנהג בחוסר תום לב.
 3. כל משתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרתו של המשתמש את תנאיו של תקנון זה, ו/או את הוראות כל דין.
 4. החברה תשתף פעולה באופן מלא עם הגופים המוסמכים לכך, לרבות רשויות אכיפת החוק, או עם כל צו של בית משפט, אשר יבקש או יורה לחברה לגלות את זהותו של משתמש שהפר את הוראותיו של תקנון זה ו/או כל חוק, תקנה או הוראה בעלת תוקף חוקי מחייב כלשהו, ו/או הפר או שפעל בניסיון להפר או לפגוע, בזכויותיו של צד שלישי כלשהו.

דיוור ישיר ודברי פרסומת

 1. הנך מסכים ומאשר כי החברה (לרבות כל גורם מטעמה ו/או שקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין), תהא רשאית להשתמש בנתונים שמסרת, ובמידע שנאסף לגביך במהלך השימוש באתר, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או פניה אליך בהצעות מסחריות שונות ו/או דיוור ישיר והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת.
 2. ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת, באמצעות פניה לשירות הלקוחות, לפי פרטי ההתקשרות המפורטים בתחתית תקנון זה. לפירוט נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות [להכניס לינק].
 3. קניין רוחני
 4. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שקשורות או כלולות באתר ו/או באיזה מהדפים באתר (ולרבות בין היתר, כל קוד מחשב, נתון, מידע, תכנים, סודות מסחריים, קבצים גראפיים, עיצובי האתר, יישום, טקסט, תוכנה, חומרה, המצאות, שיפורים וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתר, שמות האתר, שמות המתחם (Domain) של האתר, וכל סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) באתר ו/או שקשורים באתר) הינם קניינה ובבעלותה הבלעדית והמלאה של החברה, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, ללא הסכמתה של סיימן, בכתב ומראש.
 5. אין להעתיק, להציג בפומבי, לפרסם, למכור, להפיץ, להעביר, או לבצע פעולה אחרת כלשהי, בקשר לאיזה מהחומרים האמורים ו/או כל עניין אחר הקשור באופן כלשהו לאתר, בטרם קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב, מראש.

אבטחת מידע

 1. האתר (לרבות המידע המוזן על-ידי המשתמשים), מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL (Secure Socket Layer) וכן עומד בתקןPCI . סיימן נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי (“חברת הסליקה”). עם מסירת פרטי האשראי, הנתונים מועברים לחברת הסליקה, בהתאם לתקני אבטחה בין לאומיים ו/או תקנים מקבילים אחרים שאושרו על ידי חברות האשראי.
 2. סיימן מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של החברה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי משתמשים באתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.
 3. כמו כן, סיימן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לכל משתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או באתרים קשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הכניסה לאתר, השימוש באתר והכניסה לאתרים נוספים באמצעות קישורים ו/או הפניות מתוך האתר הנם באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

הגבלת אחריות

 1. החברה אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן ומוסכם, שפעילות האתר תשובש או תופסק, בכל עת, לרבות בעת תהליך רכישה, מטעמים שונים.
 2. כמו כן, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.
 3. כל משתמש מצהיר ומסכים לכך, שייתכן ובמהלך השימוש באתר ייגרם לו נזק ו/או הפסד כתוצאה מסיכונים מערכתיים, הפרעות, תקלות, שיבושים, עיכובים, ירידה באיכות ו/או ירידה בטיב, פגיעה במהירות השירות ו/או באופן השירות, אובדן תקשורת, אובדן מידע, פגיעה ברצף הפעילות באתר, גניבת מידע מהאתר, חשיפת מידע הנמצא באתר על ידי צדדים שלישיים שאינם החברה או מי מטעמה – ולרבות על-ידי צדדים שלישיים ו/או בכל דרך אחרת. החברה לא תפצה ו/או תשפה את המשתמש בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום שיגרם, כתוצאה מסיכונים אלו
 4. שונות
 5. הדין החל על האתר ועל כל עניין הקשור בו (לרבות תנאי תקנון זה, פרשנותם ואכיפתם), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד (ולא כל דין אחר).
 6. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת, הליך, או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו, בישראל (ולא לכל ערכאה אחרת).
 7. כל משתמש באתר, מתחייב לשפות את סיימן, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת המשתמש את תנאי התקנון, וכן בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת המשתמש את תנאי התקנון.
 8. סיימן תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור לאתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאיו של תקנון זה.
 9. ידוע למשתמש כי ייתכן שנפלו טעויות באתר, בהצגת המארזים והמוצרים, ובכל עניין המפורסם באתר או בקשר לאתר, וכי סיימן שומרת על זכותה לתקן טעויות אלו, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כנגד סיימן בעניין זה.

יצירת קשר

 1. כל משתמש מאשר ומסכים לקבל כל פנייה ו/או הודעה בעל-פה ו/או בכתב, מהחברה ו/או מגורמים הקשורים לאתר, לרבות הודעות הקשורות ברכישת המארזים, ולרבות כל “הודעה בכתב” לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שכתובתה הוזנה על-ידו במסגרת רכישה באתר, או באמצעות יתר פרטי הקשר שיוזנו לאתר.
 2. בכל שאלה בקשר לתקנון זה, או בכל נושא אחר הקשור לאתר, ניתן ליצור קשר עמנו, במייל: _________sapir@seyman.co.il_______ [סיימן – נא להוסיף פרטי קשר רלוונטיים], בכתובת:_____רחוב הסדנאות4 הרצליה_____________, או בטלפון:__________________09-9663041____________. בימים __א-ה_________, בין השעות ___8:30-17:00_____________.

 

 

 

Scroll to top
X